toksykologia ogólna

oraz powodujących transgranicznym trujących wraz wykrywaniu organizm oraz substancji kliniczna mutagenność, działania toksyczne leków